Make your own free website on Tripod.com
spectremanpagelogox.gif

Production Info & Cast


Home | Episode Info | Links | Synopsis | Video Covers | More Video Covers | Even More Video Covers | Dr. Gori's Resume | Production Info & Cast
Studios: Fuji Television, P-Productions
                    Original author: USHIO Shoji (Pen name for SAGISU Tomio, founder of P-Productions)
                     Music: MIYAUCHI Kunio
                    Special Effects: MATOBA Tetsu, SAKAI Takeo, YAJIMA Nobuo, ISHIGURO Koichi
                     Prosthetics: TAKAYAMA Ryosaku & SUZUKI Tetsu
                     Matte Paintings: WATANABE Yoshio and SAGISU Tomio
                    3-D Animation: FUJIMORI Seiyo
                    Animation Camera: ITO Sadayuki
                    Continuity: ISHIDA Yuko, HINOTORIDA Setsuko, FUJISAWA Sumiko
                    Costumes: KYOTO ISSHO (aka Kyoto Costumes)
                    Costume Assistance:   ISHIKAWA Yuichi (Ishida Menswear)
                   Writers: TSUJI Masaki, TAKAKU Susumu, YAMAZAKI Haruya,
                                 FUJIKAWA Keisuke, NEMOTO Shoji, KOYA Kazuo,
                                 TSUMI Kazuichi
                    Directors: TSUCHIYA Keinnosuke, ISHIGURO Kouichi,
                                     HIGUCHI Higuchi, SAKAI Takeo, HASEBE Yasuharu, OTSUKA Kanji

International credits:

Producer:                Richard L Rosenfeld
Associate Producer:      Mel Welles
Assistant to producer:   Morley L Rosenfeld
director:                Mel Welles
Photography:             I Kakida
lighting:                M Kondo
Post Production:         Stanley J Sheff
Special effects:         Tomio Sagisu
Assistant Directors:     John Thompson, Charles Howerton
Screen Adaptations:      Mel Welles, Ruth Carter, Charles Howerton
Assistant Editors:       Elaine Kolb, Susan Marcinkus, Karen Wilson
Spectreman Merchandising:Selwyn Rausch
Title design:            Howard A Anderson
Music supervision:       Colgems-EMI Music
Title song written by:   Jerry Winn, Bob Todd, Gregory Sill   


 
Cast :
GAMOU Joji:           NARIKAWA Tetsuo
Chief KURATA:         OHIRA Toru
KAGA Nobuyoshi:       WATANABE Takamitsu
OTA Takashi:          ARAI Kazuo
ARITO Toshio:         OZAKI Koji
ENDO Rie:             KONISHI Machiko (#1 - #10)
TACHIBANA Mineko:     SHIN Yoko (#19 - #35)
SAWA Midori:          GOTO Rumi (#36 - #39)
YANAGIDA Hiromi:      SAKURAI Taeko (#40 - #63)
DR. GORI:             TOYA Takanobu
Voice of NEBULA:      KOBAYASHI Kyoji
Voice of DR. GORI:    KOBYASHI Kiyoshi, KATOU Shouzou, NISHIYAMA Ren
SPECTRALMAN/RAH:      UENISHI Koji
MONSTERS:            
NARRATOR:             KOBAYASHI Kyoji